Nutzungsvereinbarung

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnosti Letiste Express s.r.o.

(ke dni 29.11.2021)

Letiste Express s.r.o.
IČ: 06818188
se sídlem: Eliášova 922/21, Praha 6 - Bubeneč, PSČ 160 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 289513

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) obchodní společnosti Letiste Express s.r.o., se sídlem Eliášova 922/21, Praha 6 - Bubeneč, PSČ 160 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 289513 (dále též „zprostředkovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o zprostředkování koupě české elektronické dálniční známky (dále též „zprostředkovatelská smlouva“)  uzavírané mezi prodávajícím (Státním fondem dopravní infrastruktury) a jinou fyzickou či právnickou osobou jakožto kupujícím (dále též „kupující“) za součinnosti zprostředkovatele a prostřednictvím jím provozovaného internetového obchodu nacházejícího se na internetové adrese www.electronic-vignette.cz.
 2. VOP dále mimo jiné upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webového rozhraní zprostředkovatele umístěného na adrese www.electronic-vignette.cz (dále též „webová stránka“) a další související právní vztahy.
 3. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí zprostředkovatelské smlouvy a uzavřením zprostředkovatelské smlouvy kupující zároveň vyslovuje souhlas s VOP a potvrzuje, že se s aktuálním zněním VOP seznámil. Současně kupující potvrzuje, že mu jsou známy podmínky užití elektronické dálniční známky, jakož i práva a povinnosti se k této formě poplatku za užívání dálnic a dalších komunikací vztahující.
 4. Znění VOP může zprostředkovatel měnit či doplňovat. Vždy je však povinen aktuální znění zveřejnit na internetové adrese www.electronic-vignette.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

II. UZAVŘENÍ ZPROSTŘEKOVATELSKÉ SMLOUVY

 1. Webová stránka obsahuje seznam elektronických dálničních známek (dále jen též „e-známka“) nabízených zprostředkovatelem, a to včetně uvedení konečných cen. Veškeré nabídky elektronických dálničních známek umístěné na webové stránce jsou nezávazné (nejedná se o nabídku učiněnou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) a zprostředkovatel není povinen uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu ohledně e-známky ani toto své rozhodnutí jakkoli odůvodňovat.
 2. Pro řádné objednání e-známky je kupující povinen vyplnit správně (pravdivě) a úplně objednávkový formulář (všechna povinná pole) na webové stránce. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o kupujícím včetně jeho kontaktních a jiných údajů (např. elektronické adresy kupujícího), o vozidle včetně státní poznávací značky a dalších údajů z technického průkazu a o e-známce včetně jejího druhu, ceně a doby její platnosti (dále jen též „objednávka“). Odesláním vyplněného formuláře kupující stvrzuje mj., že se řádně seznámil s těmito VOP i právy a povinnostmi vztahujícími se k ochraně osobních údajů (GDPR) a že s VOP bez výhrad souhlasí.
 3. Údaje uvedené v objednávce jsou zprostředkovatelem považovány za správné a pravdivé. Smluvní vztah mezi zprostředkovatelem a kupujícím vzniká (tj. smlouva je uzavřena) řádným přijetím odeslané objednávky (akceptací) zprostředkovatelem. Závazek zprostředkovatele dodat kupujícímu jím objednanou e-známku (potvrzení o úhradě) nevznikne dříve, než bude řádně a včas uhrazena cena e-známky dle čl. III VOP.
 4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání zprostředkovatelské smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením této smlouvy (např. náklady na internetové připojení apod.) si hradí kupující sám.

 III. CENA E-ZNÁMKY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu e-známky je kupující povinen uhradit zprostředkovateli bezhotovostně na účet zprostředkovatele prostřednictvím platební brány (dále též „účet zprostředkovatele“), na niž bude kupující přesměrován po odeslání objednávky na webové stránce a kam je povinen vyplnit správné a úplné údaje pro řádné dokončení platby.
 2. Cena e-známky je splatná bez zbytečného odkladu po odeslání objednávky (prostřednictvím shora uvedené platební brány) a obsahuje též provizi zprostředkovatele. Závazek kupujícího uhradit tuto cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet zprostředkovatele.
 3. Fakturu (daňový doklad či potvrzení o uhrazení ceny) vystaví kupujícímu v elektronické podobě (zpravidla ve formátu pdf) a zašle mu jej na elektronickou adresu kupujícího.

IV. ODSTOUPENÍ OD ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ SMLOUVY

 1. V případě, že kupující uzavřel se zprostředkovatelem zprostředkovatelkou smlouvu, jež se týká podnikatelské činnosti kupujícího nebo kterou kupující uzavírá v rámci svého samostatného výkonu povolání, použijí se pro odstoupení od zprostředkovatelské smlouvy ust. § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“).
 2. V případě, že kupující uzavřel se zprostředkovatelem zprostředkovatelskou smlouvu, jež se netýká podnikatelské činnosti kupujícího nebo jeho samostatného výkonu povolání (dále jen „spotřebitel“), řídí se odstoupení od zprostředkovatelské smlouvy těmito VOP a ust. § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou č. 1 těchto VOP je formulář pro odstoupení od smlouvy spotřebitelem.
 3. Zprostředkovatel upozorňuje spotřebitele, že s ohledem na charakter dodávaného zboží (elektronické e-známky) nemá podle § 1813 písm. l) občanského zákoníku spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, pokud je e-známka dodávána spotřebiteli před uplynutím (čtrnáctidenní) lhůty pro odstoupení, přičemž s tímto spotřebitel výslovně souhlasí.
 4. Spotřebitel tak bere na vědomí, že dle ustanovení § 1829 a násl. občanského zákoníku nelze od zprostředkovatelské smlouvy odstoupit mimo jiné v případech uvedených v ust. § 1837 občanského zákoníku, tj. např. od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a zprostředkovatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případně nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 5. Odstoupení od zprostředkovatelské smlouvy je možné v případě, kdy zprostředkovatel poruší smlouvu podstatným způsobem tím, že nedodá objednanou e-známku ani do 3 pracovních dnů od uzavření zprostředkovatelské smlouvy. Odstoupení je nutné učinit písemně, odůvodnit jej (popř. doložit případnými listinami dokládajícími učinění objednávky a úhradu ceny) a zaslat na adresu sídla zprostředkovatele či na elektronickou adresu: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!. Pro odstoupení je možné využít formulář uvedený v příloze č. 1. V případě platného (oprávněného a odůvodněného) odstoupení od smlouvy vrátí zprostředkovatel kupujícímu uhrazenou cenu e-známky, a to nejpozději do 14 dnů od doručení takového odstoupení.

V. DODÁNÍ E-ZNÁMKY (POTVRZENÍ)

 1. E-známku (resp. potvrzení o úhradě) doručí zprostředkovatel kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího (zpravidla ve formátu pdf), a to nejpozději do jedné hodiny od uzavření zprostředkovatelské smlouvy dle čl. II odst. 3 těchto VOP za předpokladu řádné úhrady ceny e-známky. Za správnost a funkčnost elektronické adresy kupujícího odpovídá v celém rozsahu kupující.

VI. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webovou stránku jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webovou stránku.
 2. Kupující není oprávněn při využívání webové stránky používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webové stránky. Webovou stránku je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků zprostředkovatele a který je v souladu s jeho určením a umožňuje jeho řádné fungování.
 3. Zprostředkovatel není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 4. Kupující bere na vědomí, že zprostředkovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecným nařízením o ochraně osobních údajů) a dále podpůrně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Dokončením objednávky a uzavřením smlouvy ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek současně kupující potvrzuje, že byl důkladně a srozumitelnou formou seznámen s informacemi týkajícími se ochrany osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (zveřejněnými na www.electronic-vignette.cz), všem uvedeným ustanovením, jakož i svým právům, zcela porozuměl a bere je na vědomí.
 3. Dále uzavřením smlouvy bere kupující na vědomí, že plnění povinností z uzavírané zprostředkovatelské smlouvy není podmíněno udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní i jiné údaje (mj. při objednávce provedené přes webovou stránku) uvádět správně, úplně a pravdivě.
 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může zprostředkovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený zprostředkovatelskou smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a případný spor bude řešen před českými soudy podle obvodu sídla zprostředkovatele. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 3. Aktuální a platné znění VOP musí být umístěno na webové stránce zprostředkovatele.

                                              

Letiste Express s.r.o.

 

 

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Kupující:

Jméno a příjmení ………………………………………………….…

Adresa ………………………………………..……………………....

Telefon a e-mail ………………………………………………………

 

Zprostředkovatel:

Letiste Express s.r.o.

IČ: 06818188

se sídlem: Eliášova 922/21, 160 00  Praha 6 – Bubeneč   

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 289513

 

 

Vážení,

dne ……………........ jsem prostřednictvím vašeho internetového obchodu na stránkách www.electronic-vignette.cz s vámi uzavřel(a) zprostředkovatelskou smlouvu na nákup elektronické dálniční známky pro vozidlo státní poznávací značky ………….........

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl(a) jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené smlouvy odstupuji.

Důvod odstoupení od smlouvy (včetně případného doložení listinami do přílohy):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Žádám, aby mi byla uhrazená cena e-známky ve výši ……………………… Kč vrácena na můj účet č. ………………………………… vedený u …………..………….., a to nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

V …………………… dne ……………………

 

.....................................................................

(vlastnoruční podpis či elektronický podpis)

 

Přílohy:

 • potvrzení o objednávce
 • …………………………………....